Ker se zavedamo pomena mladih, njihove energije, idej
in poguma. Ker smo prepričani, da je družba, v kateri
soodločajo mladi, boljša. Ker verjamemo v mlade ljudi.

POMEMBNO / NOVICE

Natečaj Zgani se

  ( 29.Oct 2014 Izpostavljene novice)

Vabimo vas, da s svojo kreativnostjo, inovativnostjo, kritičnim pogledom in idejami sodelujete na  natečaju ZGANI SE!

V okviru projekta »Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo« želimo opozoriti, da je pomembno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev in ustvarjanju boljše družbe, tako na lokalnem, državnem, pa tudi evropskem oz. mednarodnem nivoju. Predvsem pa želimo pokazati, da lahko mladi s skupnimi močmi spreminjamo družbo. Prispevajte svoje prispevke in se nam pridružite pri osveščanju družbe o pomenu vključevanja mladih v odločanje!
K sodelovanju v natečaju še posebej vabimo vse mlade ter (za tekmovanje skupin) učence zadnje triade osnovnih šol ter vse razrede srednjih šol.

 

Prispevki so lahko v obliki:

 1. fotografije, risbe, slike, stripa ali drugega likovnega oz. grafičnega izdelka;
 2. kratkega video posnetka;
 3. kratkega besedila v kakršnikoli obliki; lahko je samo kratka misel, moto, kratek sestavek, dialog, verzi ipd.

 

Vsi izdelki so lahko oddani ali v digitalni ali v fizični (papirnati) obliki. Omejitev za video posnetke je največ 2 minuti, za besedila pa največ 1000 znakov skupaj s presledki. Z izdelkom, predvsem likovnim oz. grafičnim, priloži obrazložitev – kako je izdelek povezan z vključevanjem mladih v odločanje mladih in posredno s projektom Pobuda.si. Kvaliteta video posnetka ni bistvenega pomena, posnetek je lahko narejen tudi s kamero v mobilnem telefonu. Več informacij o projektu najdete na portalu: www.pobuda.si ali elektronskem naslovu pobuda@mss.si.

Obrazec za oddajo prispevka najdete tu; za celotno besedilo natečaja kliknite tu.

 

NAGRADE

V natečaju bomo podelili 15 nagrad posameznikom in vsaj 1 skupinsko nagrado - za najboljšo skupino oz. šolski razred (osnovne ali srednje šole). Vsi navedeni prejmejo majico Pobuda.si. Avtor prispevka, ki bo po mnenju komisije najboljši, pa prejme še 2 vstopnici za ogled predstave impro gledališča ter več praktičnih nagrad (nahrbtnik, eko plastenka idr.); praktične nagrade prejmeta tudi drugo in tretje uvrščeni. Če bo odziv na natečaj večji od pričakovanj, bomo v skladu s tem poskrbeli za še več nagrad in tako nagradili čim več sodelujočih. Če bo skupinskih prijav manj kot 5, nagrada za skupino ne bo nujno podeljena; če bo sodelujočih skupin več kot 15, bo podeljena vsaj še ena skupinska nagrada.

 

TEMATIKA PRISPEVKOV - OBRAZLOŽITEV OZADJA PROJEKTA POBUDA.SI

Mladi so bistven del naše družbe, saj so nosilci prihodnosti. Prednosti mladih so inovativnost, kreativnost, odprtost za novosti in spremembe, veliko energije, malo predsodkov, pogum in še bi se našlo. Kot takšni lahko bistveno prispevajo na vseh področjih življenja naše skupnosti in v katerokoli temo vnašajo svež pogled. Predvsem pa je pomembno, da mladi sodelujejo pri odločanju na področjih, ki neposredno vplivajo na njihovo življenje. Po našem mnenju morajo že otroci, v skladu s starostjo, imeti besedo pri odločanju v družini, v okviru šole (npr. skupnost učencev) in organizacij (društva ipd.), v katerih sodelujejo; seveda pa morajo hkrati nositi tudi odgovornost za svoje odločitve in se naučiti delovati v skupini, kjer soodločajo vsi člani ipd. Takšni otroci bodo zrasli v mlade ljudi, ki se bodo nato dejavno vključili v druga področja odločanja, v različne organizacije, v lokalno skupnost itd. Po našem mnenju so namreč mladi vse premalo aktivni pri tovrstnem odločanju, prav tako pa lahko rečemo, da s strani odločevalcev pogosto niso upoštevani. Ker verjamemo, da morajo tudi mladi imeti glas, biti slišani in tudi upoštevani, želimo torej spodbuditi mlade, da začnejo spreminjati svet – ali pa vsaj svoje okolje – na boljše in tako ustvarjati boljšo družbo.

 

Teme prispevkov se lahko nanašajo na vse navedeno; predvsem za mlajše sodelujoče navajamo nekaj primerov tem: jaz / moji vrstniki pri odločanju; kako lahko jaz prispevam (oz. mladi prispevamo) k odločanju; kje bi si jaz želel/a imeti več besede; kje si želim (so)odločati v prihodnosti; zakaj je pomembno, da odločamo vsi skupaj in ne samo eden; volitve (katerekoli: lokalne, predsedniške, parlamentarne, evropske, dijaške, v društvih itd.); zakaj (ne) grem oz. (ne) bom šel na volitve; demokracija oz. demokratični sistemi itd.

 

OBJAVA PRISPEVKOV IN DRUGI POGOJI ZA SODELOVANJE V NATEČAJU

 • Izdelki morajo biti skupaj s spodnjim obrazcem oddani do ponedeljka, 8. decembra 2014 do 23:59 s priporočeno pošto na naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov pobuda@mss.si. Oddaja izdelka po elektronski pošti je veljavna, ko s tega naslova prejmete potrditveno sporočilo. Lahko tudi npr. pošljete izdelek po e-pošti, podpisan obrazec pa z navadno pošto ali pa obrazec skenirate in ga prav tako pošljete z e-pošto.
 • Avtor/ica se mora zavezati, da je izdelek res njegovo oz. njeno avtorsko delo in da pri njegovem nastanku niso kršili pravic drugim – slednje velja predvsem za fotografije in pravico do lastne podobe: fotografije, na kateri so (razpoznavni) drugi ljudje, ki se morajo s fotografiranjem in s sodelovanjem v natečaju strinjati.
 • Avtor/ica se mora strinjati, da se oddani izdelek lahko vključi izbor za razstavo, ki bo v prostorih Mladinskega sveta Slovenije ter ob morebitnih drugih dogodkih v okviru projekta tudi na drugih lokacijah.
 • Posamezen avtor ali avtorica lahko sodeluje v natečaju s poljubnim številom prispevkov. Za vsak posamezen prispevek naj avtor/ica izpolni svoj obrazec.
 • Sodelovanje skupine ali šolskega razreda v natečaju se označi z ustrezno izpolnitvijo obrazca za prijavo. Vsi člani skupine v natečaju sodelujejo hkrati tudi kot posamezniki; obrazec mora biti izpolnjen za vsak prispevek posebej. Članom skupine ni potrebno v prijavni obrazec vpisati naslednjih podatkov: naslov, e-naslov in telefon. Priporočamo, da skupina svoja dela odda v eni pošiljki. V pošiljki ne pozabite pripisati imena mentorja ali mentorice ter njen ali njegov kontakt (e-naslov).
 • Izdelki bodo namenjeni izključno za namene projekta Pobuda.si, predvsem v obliki omenjene razstave. Če bi razpisovalci natečaja želeli izdelke uporabiti v druge namene, bo to izključno v predhodnem pisnem dogovoru z avtorjem.

 

IZBOR PRISPEVKOV IN REZULTATI NATEČAJA

 • O izboru najboljših prispevkov bo odločala v ta namen sestavljena komisija s predstavniki projektne skupine, ki sodeluje pri projektu Pobuda.si. Komisija bo strokovna predvsem z vidika vsebine participacije mladih, vse ostalo pa bo ocenjevala predvsem laično.
 • Komisija se glede na število različnih izdelkov lahko odloči za razvrstitev v kategorije in izbira najboljše izdelke po kategorijah ter v skladu s tem razporedi nagrade. Komisija lahko izloči prispevke, ki ne bodo ustrezali pogojem natečaja (npr. omejitev št. znakov).
 • V primeru, da bo v natečaj prijavljenih po presoji komisije dovolj kvalitetnih izdelkov, bo organizirano tudi ocenjevanje izdelkov preko spleta; zmagovalec spletnega natečaja pa bo posebej nagrajen.
 • Rezultati natečaja bodo objavljeni najkasneje do 23. decembra 2014.

 

KRITERIJI ZA IZBIRO NAGRAJENCEV

Komisija se bo o nagrajencih odločala na podlagi naslednjih kriterijev:

 • vsebinska ustreznost;
 • izvirnost;
 • estetski oz. umetniški vtis (različne možne kvalitete glede na vrsto izdelka, kot so: dober slog, humor, kompozicija itd.)

<< Nazaj na novice 
O PORTALU

Pobuda.si : Mladi za boljšo družbo

Zaradi nizke participacije mladih in njihove nezainteresiranosti za politično participacijo ter zaradi svojega poslanstva angažirati mlade in prepričanja, da je družba, v kateri mladi participirajo, boljša, je Mladinski svet Slovenije (MSS) pripravil projekt z naslovom POBUDA.SI: MLADI ZA BOLJŠO DRUŽBO. Ključni rezultat projekta je mladim prijazen, interaktiven spletni portal, ki bo promoviral participacijo mladih in hkrati omogočal posredovanje pobud mladih za izboljšanje njihovega okolja in položaja. Portal bo namenjen tudi izpostavljanju mladinskih tem in  spremljanju priprave in izvajanja ukrepov za mlade. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica, predstavljene možnosti participacije mladih idr. informacije s področja participacije.

Ob tem bo MSS pripravil izobraževanja za participacijo mladih, katerih namen bo opremiti mlade z osnovnimi znanji za participacijo, hkrati pa se bodo mladi naučili uporabljati spletni portal za participacijo. Pri sami izvedbi izobraževanj se bo MSS osredotočil na kraje, v katerih je mladinski sektor manj razvit. Neposredna promocija projekta oz. spletnega portala za participacijo bo potekala tudi v okviru dogodkov MSS in drugih organizacij, in sicer v obliki kratkih promocijskih aktivnosti, ki jih bo spremljal nabiralnik, v katerega bodo mladi lahko kadarkoli oddajali svoje pobude. Projekt bo promoviran tudi preko medijev, ki jih mladi največ uporabljajo, predvsem preko svetovnega spleta.

V projekt bomo neposredno vključili 80 mladih, ki bodo vključeni v izobraževanja za participacijo, ter nadaljnjih 600 mladih, ki bodo vključeni v promocijske aktivnosti projekta, ter tako informirani in spodbujeni k participaciji. Preko medijev pa bo o projektu informiranih preko 10.000 mladih. Pričakujemo, da bomo tedensko prejeli v povprečju dve relevantni in utemeljeni pobudi mladih na teden ter redne odzive na problematike, ki jih bomo izpostavljali sami. 

Operacijo Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo, ki se izvaja med 1.2.2014 do 31.12. 2014 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru  Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. : Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1 : Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Višina javnih virov financiranja je 40.000,00 EUR.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: Nastja Bevc (pobuda@mss.si)  

Tu lahko najdete povezave na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (organ upravljanja) http://www.svrk.gov.si/, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (posredniško telo) http://www.mizs.gov.si/, informacij o programu Evropski socialni sklad http://www.eu-skladi.si/ in izvajalca projekta Pobuda.si http://www.mss.si.

 

 

Če želite oddati pobudo, ste vabljeni, da kliknete na ustrezni gumb (predlagam občini, predlagam državi, predlagam Evropi); če se želite najprej seznaniti s pravili sodelovanja na portalu, pa kliknite tu. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica ter predstavljeni ukrepi za mlade.

 

Če boste v času od septembra do decembra 2014 opazili velik rumen nabiralnik z napisom pobuda.si, lahko tudi vanj oddate svojo pobudo. V tem obdobju bomo namreč izrazito aktivni pri promociji portala in vsakdo, ki bo oddal dobro in izvirno pobudo, bo prejel majico pobuda.si.

 

Kaj je participacija?

Pod izrazom participacija razumemo vključevanje v odločanje v svojem okolju, kar zajema vsa okolja: družina, šola, mladinska organizacija, društvo, občina, država, Evropska unija. Kadar govorimo o politični participaciji, imamo v mislih predvsem zadnje tri, torej vključevanje v tistih nivojih odločanja, kamor smo lahko tudi izvolili "svoje" predstavnike.